Glycols

Mono Ethylene Glycol (MEG)
Di Ethylene Glycol (DEG)
Tri Ethylene Glycol (TEG)
Mono Propylene Glycol (MPG)
Di Propylene Glycol (DPG)
Butyl Glycol (BG)